Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do zarejestrowanych klientów sklepu internetowego www.naturalnaswieca.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 01.04.2022r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej -> link do Regulaminu Programu Lojalnościowego
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: naturalnaswieca@gmail.com

2. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, posiadających zarejestrowane konto w sklepie internetowym pod adresem www.naturalnaswieca.pl.
 2. Organizator - NATURALNA PRACOWNIA Aleksandra Wiecka, Aleja Druga 5, 62-200 Osiniec, adres elektroniczny: naturalnaswieca@gmail.com (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie produktów na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Sklep Internetowy – Sklep internetowy do składania zamówień dostępny pod adresem www.naturalnaswieca.pl za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Sklepu Internetowego chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Sklepie Internetowym Uczestnik ma dostęp do wymiany punktów wraz z ich wartością punktową, stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego.

3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Sklep Internetowy.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Sklepie Internetowym.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

1) za każdy pełne 5 zł wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

2) do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w sklepie internetowym sprawdzić ilość uzyskanych Punktów.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 4. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów sklep internetowy Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji oraz poprzez zapis do Newslettera oraz dodawanie opinii w sklepie internetowym.
 5. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

5. Nagrody

 1. Przyznanie Uczestnikowi punktów w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.
 2. Po zebraniu odpowiedniej liczby Punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci prawa do wykorzystania Punktów na wybrane zakupy. Warunki wymiany punktów to 5 Punktów równa się 1 zł.
 3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 4. Stan ilości punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszany o wartość punktową zamówionych przez niego produktów.
 5. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionego produktu po przyjęciu jej zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonego produktu, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail naturalnaswieca@gmail.com.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres naturalnaswieca@gmail.com cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naturalnaswieca@gmail.com lub też pisemnie na adres  Organizatora (Naturalna Pracownia Aleksandra Wiecka, Aleja Druga 5, 62-200 Osiniec - Gniezno). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Naturalna Pracownia Aleksandra Wiecka, Aleja Druga 5, 62-200 Osiniec) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: naturalnaswieca@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

9. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl